Widgets, Inc jukadi jukadi.com html2canvas example

Umowa sprzedaży na odległość

Treść i warunki podróży

 

KLIENT, który przyjeżdża, aby zarezerwować wycieczki i zakwaterowanie w agencjach jukadi.com i zgadza się przestrzegać następujących zasad.

 

1-Zakres usług i usług zakupionych przez klienta jest podany na kuponie i w broszurze dostarczonej wraz z zasadami sprzedaży.

 

2- KLIENT czyta broszurę zawierającą kwalifikacje usługi, którą otrzymuje i zgadza się, że posiada informacje.

 

3- KLIENT, w imieniu innych osób, które będą uczestniczyć w podróży z biznesem, aby zaakceptować zasady sprzedaży zakwaterowania i takie osoby, aby wprowadzić imię i nazwisko, takie jak identyfikacja tożsamości, która pozwoli ci uczestniczyć w wycieczce, np. tożsamość jest zobowiązana do podania, przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny i zobowiązany do poinformowania innych uczestników o zakresie wstępnych informacji i broszury oraz że przekazana mu broszura jest uważana za przekazaną uczestnikom.

 

4- Odpowiedzialność za bagaż i jego zawartość spoczywa na nim; KLIENT jest zobowiązany do śledzenia i kontroli towarów znalezionych na boku, zagubionych, kradzieży, które są przedmiotem ofiar, jukadi.com, lub pracownicy pracowników nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i / lub karnej, z powodów podanych w oświadczeniu, że nie wolno tego robić wnieść roszczenie przeciwko pracownikom jukadi.com i / lub jukadi.com.

 

5- Klient będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów i zwyczajów, do których obiekt i pojazd, do którego będzie podróżował, będą musiały zostać podpisane; szkody osobiste i pierwotne, które mogą powstać w przypadku, gdy strona trzecia nie zagraża bezpieczeństwu i integralności stron trzecich oraz bezpieczeństwu życia i własności osób trzecich, w przeciwnym razie akceptujemy, że jukadi.com nie wykona takiej usługi dlatego KLIENT nie ma prawa do zwrotu.

 

6- KLIENT akceptuje fakt, że koszty wszystkich napojów, żywności, wydatków osobistych i poza zdefiniowanymi usługami pokrywa klient.

 

7- W przypadku, gdy świadczona usługa jest wadliwa, chce zakończyć korzystanie z usługi, a następnie akceptuje, że z powodu długu współpracy i postaw, poinformuje przedstawiciela jukadi.com na piśmie o przyczynach wypowiedzenie hotelu i agencji, do której on / ona otrzymuje wycieczkę, w przeciwnym razie zostanie uznany za korzystającego z usługi.

 

8- Awaria KLIENTA, nieoczekiwane i nieodwołalne zachowanie osoby trzeciej, siła wyższa (niekorzystne warunki pogodowe, bariera drogowa, strajk, terror, mgła, możliwość wojny, nieprzewidywalne względy techniczne itp.), Jukadi.com / agencja / niezależny serwis W przypadku nieprzewidzianego i nieprzewidywalnego zdarzenia, mimo że usługodawca dołoży wszelkich starań, KLIENT nie będzie uprawniony do odszkodowania. jukadi.com w żaden sposób nie wypłaci odszkodowania KLIENTOWI.

 

9- W momencie rejestracji pobierane jest co najmniej 35% opłaty za usługę. Pozostała część salda musi zostać zapłacona w ciągu 7 dni roboczych od daty sprzedaży, a jeśli data przyjazdu i / lub data wycieczki to 7 dni lub mniej. W przypadku, gdy określone płatności nie zostaną dokonane w wyżej wymienionych okresach, dokonana rezerwacja zostanie anulowana, a 35% ceny zostanie zafakturowane na KLIENTA jako rekompensata za odstąpienie. KLIENT, który kupuje usługi poprzez wcześniejszą rezerwację, jest zobowiązany do zapłaty całej opłaty za usługę w dniu rezerwacji.

 

10- Po wykonaniu danej usługi karta kredytowa użyta przez KLIENTA do zapłaty ceny zakwaterowania na stronie jukadi.com nie uiszcza opłaty za usługę banku lub instytucji finansowej za rzekome niesprawiedliwe i niezgodne z prawem korzystanie przez osoby nieupoważnione nie spowodowane wadą KLIENTA jukadi.com, ponosi odpowiedzialność za koszty usługi i wszelkie szkody powstałe w związku z interesem prawnym do przetworzenia od daty rezerwacji.

 

11

 

W przypadku No Show nie można dokonać zwrotu pieniędzy.

Zwroty nie są dokonywane w dniu, w którym usługa jest świadczona, a jeśli po tym terminie zażąda się anulowania lub zmian.

Jeśli wszystkie żądania zmiany (data, nazwa, typ pokoju, liczba nocy itp.) Wymagają anulowania rezerwacji i odnowienia istniejącej rezerwacji i / lub jeśli wzrost ceny nastąpi po zmianie, różnica zostanie odzwierciedlona w KLIENT i warunki nowej rezerwacji będą ważne.

 

 

12- KLIENT może przenieść usługę na stronę trzecią, która spełniła warunki usługi, w formie pisemnego lub stałego przechowywania danych do 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Przejmujący jest odpowiedzialny za wszystkie wydatki wynikające z salda i przeniesienia.

 

13- jukadi.com może anulować wycieczki ogłoszone lub nagrane pod warunkiem powiadomienia KLIENTA poprzez anulowanie usługi w całości lub w części. W takim przypadku płatność dokonana przez KLIENTA zostanie zwrócona w ciągu 14 dni.

14- KLIENT jest odpowiedzialny za powiadamianie o zmianach w informacjach komunikacyjnych, ponieważ dane kontaktowe, takie jak adres, telefon, e-mail, udostępnione przez KLIENTA w momencie zakupu zostaną wykorzystane do powiadomień.

 

15- W przypadku, gdy KLIENT jest niepełnoletni; W przypadku zaistnienia takiej sytuacji z uwagi na fakt, że obiekt zakwaterowania i / lub obiekt turystyczny nie mogą korzystać z usług bez opieki rodzicielskiej lub prawnej w zależności od jego zasad, pisemne warunki rezygnacji zostaną wprowadzone w życie w tym dokumencie.

 

Akceptuję powyższe zasady.

 

HOMOLOGACJA SKŁADANIA KOMERCYJNEJ TRANSMISJI ELEKTRONICZNEJ

 

KLIENT jest odpowiedzialny za usługi, reklamy, ogłoszenia, kampanie i działania jukadi. ORGANIZATION TOURISM Trade Limited Company marek i dostawców, zgodnie z ustawą nr 6563, handlowych wiadomości elektronicznych / sms i tak dalej. wyrazi zgodę. Jeśli KLIENT chce cofnąć zatwierdzenie, jukadi.com powiadomi jukadi.com o kanałach komunikacji w niniejszej umowie i wypowie